انکودر دورانی KWANGWOO

تاریخ بروزرسانی: 1400/10/19


انکودر دورانی KS48-8-0010-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 10 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

KS48-8-0050-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 50 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-0100-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 100 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-0360-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 360 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-0500-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 500 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-0600-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 600 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-1024-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 2410 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-2500-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 2500 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KS48-8-6000-ZT-2

انکودر شفت دار دورانی 6000 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

KH40-8-1024-ZT-2

انکودر هالو شفت دار دورانی 10 پالس، قطر بدنه 48 میلیمتر و قطر شفت 8 میلیمتر، نوع خروجی Totem Pole، سیگنال خروجی ،A, B, Z ، طول کابل 2 متر، ولتاژ تغذیه 5 تا 24 ولت مستقیم 

 

 

لیست قیمت


لیست قیمت محصولات مرتبط