لیست قیمت سیم و کابل

تاریخ بروزرسانی: 1399/03/13


لیست قیمت

ردیف نوع سایز واحد
1  سیم افشان 1x0.75 کلاف
2  سیم افشان 1x1 کلاف 
3  سیم افشان 1x1.5 کلاف 
4  سیم افشان 1x2.5 کلاف 
5  سیم افشان 1x4 کلاف 
6  سیم افشان 1x6 کلاف 
7  سیم افشان 1x10 کلاف 
8  سیم افشان 1x16 کلاف 
9  سیم افشان 1x25 متر
11  سیم افشان 1x35 متر 
12  سیم افشان 1x50 متر
ردیف نوع سایز واحد
1 سیم ارت 1x1.5 کلاف
2 سیم ارت 1x2.5 کلاف
3 سیم ارت 1x4 کلاف
4 سیم ارت 1x6 کلاف
5 سیم ارت 1x10 کلاف
6 سیم ارت 1x16 کلاف
7 سیم ارت 1x25 متر
8 سیم ارت 1x35 متر
9 سیم ارت 1x50 متر
ردیف نوع سایز واحد
1 سیم نایلون 2x0.5  کلاف
2 سیم نایلون 2x0.75  کلاف
3 سیم نایلون 2x1  کلاف
4 سیم نایلون 2x1.5  کلاف
5 سیم نایلون 2x2.5  کلاف
ردیف نوع سایز واحد
1 افشان 2x0.75 کلاف
2 افشان 2x1 کلاف
3 افشان 2x1.5 کلاف
4 افشان 2x2.5 کلاف
5 افشان 2x4 کلاف
6 افشان 2x6 کلاف
7 افشان 2x10 کلاف
ردیف نوع سایز واحد
1 افشان 3x0.75 کلاف
2 افشان 3x1 کلاف
3 افشان 3x1.5 کلاف
4 افشان 3x2.5 کلاف
5 افشان 3x4 کلاف
6 افشان 3x6 کلاف
7 افشان 3x10 متر
8 افشان 3x16 متر
9 افشان 3x25 متر
10 افشان 3x35 متر
11 افشان 3x50 متر
12 افشان 3x25+16 متر
13 افشان 3x35+16 متر
15 افشان 3x50+25 متر
ردیف نوع سایز واحد
1 افشان 4x0.75 کلاف
2 افشان 4x1 کلاف
3 افشان 4x1.5 کلاف
4 افشان 4x2.5 کلاف
5 افشان 4x4 کلاف
6 افشان 4x6 کلاف
7 افشان 4x10 متر
8 افشان 4x16 متر
9 افشان 4x25 متر
10 افشان 4x35 متر
ردیف نوع سایز واحد
1 افشان 5x1.5 کلاف
2 افشان 5x2.5 کلاف
3 افشان 5x4 کلاف
4 افشان 5x6 کلاف
5 افشان 5x10 متر
6 افشان 5x16 متر
7 افشان 5x25 متر
8 افشان 5x35 متر
ردیف نوع سایز واحد
1 مفتول 2x4 متر
2 مفتول 2x6 متر
3 مفتول 2x10 متر
4 مفتول 4x4 متر
5 مفتول 4x6 متر
6 مفتول 4x10 متر
ردیف نوع سایز واحد
1   4x1 کلاف
2   4x1.5 کلاف
3   5x1 کلاف
4   5x1.5 کلاف

لیست قیمت محصولات مرتبط