استاندارد ساختمان و نحوه نصب ماشینهای الکتریکی دوار 7-3772

استاندارد ماشینهای الکتریکی دوار - قسمت هفتم: طبقه بندی انواع ساختمان، آرایشهای نصب و مکان جعبه ترمینال (کد IM)

استاندارد ساختمان و نحوه نصب ماشینهای الکتریکی دوار 7-3772

استاندارد ساختمان و نحوه نصب ماشینهای الکتریکی دوار 7-3772

استاندارد "ماشینهای الکتریکی دوار - قسمت هفتم: طبقه بندی انواع ساختمان، آرایشهای نصب و مکان جعبه ترمینال (کد IM)" که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در دویست و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 1381/4/9 مورد تایید قرار گرفت و در بهمن ماه 1381 منتشر گردید.

دانلود استاندارد ماشینهای الکتریکی دوار - قسمت هفتم: طبقه بندی انواع ساختمان، آرایشهای نصب و مکان جعبه ترمینال (کد IM)

 

 این بخش از مجموعه استانداردهای ماشین های الکتریکی دوار، کد نصب بین المللی IM، طبقه بندی انواع ساختمان، آرایشهای نصب و مکان جعبه ترمینال را در ماشین های الکتریکی تعیین می کند. دو نوع طبقه بندی به صورت زیر وجود دارد.

الف - کد "1" (به بند 3 استاندارد رجوع شود): عبارت از یک شناسه حرفی - عددی است و برای ماشین هایی که دارای یاتاقان(هایی) در درپوش ماشین هستند و فقط یک دنباله محور دارند به کار می روند.

ب - کد "2" (به بند 4 استاندارد رجوع شود): عبارت از یک شناسه تمام عددی است و در یک گستره وسیعتری از انواع ماشینها، به انضمام تمام ماشینهای مشمول کد "1" به کار می رود.

نظرات کاربران

نظر خود را ثبت نمایید

CAPTCHA code