www.capacitorformotor.com

ویدئوی نحوه تست خازن الکتروموتور در موسسه موتور درایو تهیه شده است. می توانید در ادامه آن را مشاهده کنید.