ساختار و نحوه عملکرد فن کامپیوتر PC

در این مقاله ساختار و نحوه عملکرد فن کامپیوتر PC تشریح شده است.فن کامپیوتر PC یک موتور DC بدون جاروبک می باشد. توضیح مختصری در مورد موتور BLDC نیز ارائه شده

ادامه مطلب

چگونه یک موتور بدون جاروبک (BRUSHLESS) انتخاب کنیم

انواع موتور بدون جاروبک شامل موتورهای القایی، مغناطیس دائم، سنکرون رلوکتانسی و سوئیچ رلوکتانس در این مقاله تشریح و مقایسه شده اند.

ادامه مطلب

انواع فن کامپیوتر PC

انواع فن کامپیوتر PC در این مقاله تشریح شده است. فن های دو سیمه، سه سیمه و چهار سیمه و اتصال استاندارد و نحوه عملکرد هر یک از آنها بررسی شده است.

ادامه مطلب

رهیافتهای جدید افزایش راندمان در محرکه ها

محرکه ها در تمامی صنایع وجود دارند افزایش راندمان در محرکه ها مساله بسیار مهمی است چون هزینه را کاهش داده و عمر تجهیزات را افزایش می دهد.

ادامه مطلب

انتخاب الکتروموتور برای کنترل دقیق حرکت

در این مقاله موضوع انتخاب الکتروموتور برای کنترل دقیق حرکت بررسی شده است. عواملی نظیر ثابت یا متغیر بودن بار، سرعت، اینرسی، تفکیک پذیری و... موثر هستند

ادامه مطلب

دسته بندی موتورهای الکتریکی

در این مقاله به دسته بندی موتورهای الکتریکی پرداخته شده است. در یک دسته بندی کلاسیک موتورها را به AC ، DC و مخصوص تقسیم بندی می کنند.

ادامه مطلب