قواعد تعمیر و نگهداری الکتروموتورها

تعمیر و نگهداری درست از توقفهای ناخواسته جلوگیری می کند. و شامل 1- نگهداری پیشگیرانه 2- نگهداری پیشگویانه 3-تعمیر و نگهداری واکنشی می باشد.

ادامه مطلب

داستان کنتاکتور

داستان کنتاکتور شرح حال اولین روزهای پرتنش کاری یک مهندس برق است. ماندن در وضعیت موجود یا گذشتن از غرور. این داستان تقدیم می شود به تمامی مهندسین جوان.

ادامه مطلب

راهکارهای صرفه جویی انرژی در سیستمهای هوای فشرده

در این مقاله راهکارهای صرفه جویی انرژی در سیستمهای هوای فشرده مورد توجه قرار گرفته است. عمل به این راهکارها می تواند به میزان زیادی مصرف انرژی را کاهش دهد.

ادامه مطلب

تست سیم پیچ موتور سه فاز با اهم متر

عیبهای یک موتور، مکانیکی یا الکتریکی است با تست کردن سیم پیچهای موتور میتوان صحت الکتریکی آن را چک کرد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

ادامه مطلب

راه اندازی موتور القایی با ولتاژ مستقیم خط

در این مقاله روش راه اندازی مستقیم موتورهای القایی و مدارات مرتبط تشریح شده و مزایا، معایب و محدودیتهای آن بررسی شده است.

ادامه مطلب